ابر امده
        از عزای اسمان کبود
                      در هیچکسی خورشید

                            دارد گریه میکنه
باورش دشوار است

سه شنبه دوم 7 1387
X